Kvasný Průmysl, 2017 (roč. 63), číslo 2

Dědictví tradičních kvalitních piv v zemích Visegradské čtyřkyRecenzovaný článek

Jaromír FIALA, Daniela ŠMOGROVIČOVÁ, Gabriella KUN-FARKAS, Edyta KORDIALIK-BOGACKA, Jiří VINOPAL

Kvasny Prum. 2017; 63(2): 46-51 | DOI: 10.18832/kp201706

Preference spotřeby potravin a nápojů se může se změnou stravovacích návyků měnit, ale spotřebitelský test, který proběhl v zemích Visegradské čtyřky v dubnu 2016, a kterého se účastnilo celkem 320 respondentů, potvrdil oblíbenost regionálních piv ze zemí Visegradské čtyřky. Zejména oblibu piv se středním extraktem původní mladiny kolem 11,5 až 12,0 hm. %, se střední až vyšší hořkostí, s vyšší plností, s vyšším řízem a se středním obsahem alkoholu. U některých skupin hodnotitelů jsou preference jiné, ale v průměru piva s nižší hořkostí, s nižším extraktem původní mladiny a nižším řízem jsou celkově hodnocena hůře.

Skladování násadních kvasnic v pivovaruRecenzovaný článek

Jana Kopecká, Petra Kubizniaková, Lukáš Fidrich, Dagmar Matoulková

Kvasny Prum. 2017; 63(2): 52-56 | DOI: 10.18832/kp201707

Článek je stručným shrnutím problematiky skladování násadních kvasnic v pivovaru. Při opakovaném použití kvasnic jsou podmínky jejich skladování před dalším nasazením stěžejní pro kvalitu finálního produktu. V přehledu jsou uvedeny faktory ovlivňující viabilitu a vitalitu kvasnic během jejich skladování, vliv způsobu a teploty skladování na průběh následujícího kvašení, diskutováno je míchání kvasnic v průběhu jejich uskladnění a ošetření kvasnic kyselým praním.

Hodnocení variability hordeinů českých odrůd jarního ječmeneRecenzovaný článek

Jana Bradová, Vratislav Psota

Kvasny Prum. 2017; 63(2): 57-63 | DOI: 10.18832/kp201708

Metoda škrobové gelové elektroforézy byla použita k hodnocení alelické variability hordeinů českých odrůd jarního ječmene. Soubor zahrnoval 70 krajových, starých a moderních odrůd, u nichž bylo detekováno celkem 34 hordeinových alel. Identifikované alely tvořily celkem 43 elektroforetických profilů. Alelická hordeinová variabilita kompletního souboru vyjádřená indexem genetické variability (H) byla 0,941. Genetický index variability moderních odrůd ječmene byl 0,946. Krajové odrůdy a staré odrůdy se vyznačovaly v průměru nižší variabilitou (H=0,870). Naopak krajové a staré odrůdy byly charakterizovány prokazatelně vyšším vnitroodrůdovým polymorfismem...

Kvalita zrna sladovnického ječmene v České republice, sklizeň 2016Recenzovaný článek

Ivo HARTMAN

Kvasny Prum. 2017; 63(2): 64-69 | DOI: 10.18832/kp201709

U 251 vzorků sladovnického ječmene ze sklizně 2016 byly hodnoceny kvalitativní parametry podle normy ČSN 46 1100-5. Průměrný obsah dusíkatých látek byl 11,6 % a obsah škrobu 63,9 %. Přepad zrna na sítě 2,5 mm dosáhl průměrné hodnoty 92,0 %. V porovnání se sklizní 2015 byl zjištěn vyšší výskyt fyziologicky, biologicky a tepelně poškozených zrn a zrn se zahnědlými špičkami. Za největší riziko sklizně roku 2016 je nutné považovat výskyt zjevné i skryté porostlosti a s tím spojenou ztrátu klíčivosti zrna během skladování.

História a progres šľachtenia jačmeňa v SládkovičoveRecenzovaný článek

Vratislav PSOTA, Tomáš Krajčovič, Klára KRIŽANOVÁ, Lenka SACHAMBULA

Kvasny Prum. 2017; 63(2): 70-80 | DOI: 10.18832/kp201710

Štúdia sumarizuje výsledky agronomických a sladovníckych vlastností sladovníckych odrôd jačmeňa jarného, vyšľachtených na Šľachtiteľskej stanici Sládkovičovo v rokoch 1938-2010. Šľachtiteľský progres sa odrazil v medziročnom zvýšení výnosu zrna o 0,024 t/ha, hmotnosti tisícich zŕn o 0,07 g, podielu predného zrna o 0,14 percentuálneho bodu (p. b.), ďalej došlo medziročne k zníženiu výšky rastlín o 0,18 cm a obsahu dusíkatých látok o 0,03 p. b. Medziročne došlo k zvýšeniu obsahu extraktu o 0,055 p. b., stupňa prekvasenia o 0,07 p. b., Kolbachovho čísla o 0,11 p. b. a relatívneho extraktu o 0,09 p. b. Medziročne došlo k poklesu obsahu β-glukánov...

"Dej Bůh Čechům štěstí!" Český nacionalismus v pivovarstvíRecenzovaný článek

Jan GRISA

Kvasny Prum. 2017; 63(2): 81-84 | DOI: 10.18832/kp201711

Příspěvek se zabývá nacionalismem v pivovarství konce 19. a počátku 20. století. Hlavní důraz je kladen na národní impulz při zakládání pivovarů a jejich provázanost s dalšími prvky českého národního života. Jmenována jsou i některá specifika těchto podniků jako personální složení, obchodní politika a podobně. Část příspěvku se zabývá nacionálně zabarveným pivovarským periodikem. Pozornost je věnována i antisemitismu v pivovarství.

V4 workshop – Heritage of traditional beverages quality Prague, November 9–10, 2016Nerecenzovaný článek

Research Institute of Brewing and Malting, Plc.

Kvasny Prum. 2017; 63(2): 85-86

Abstracts

drinktec 2017Nerecenzovaný článek

www.drinktec.com

Kvasny Prum. 2017; 63(2): 88

Světový veletrh pro nápojový průmysl a průmysl liquid-food Výroba + Plnění + Balení + Marketing 11.–15. září 2017 Výstaviště Mnichov

Z jiných časopisůNerecenzovaný článek

Alexandr Mikyška

Kvasny Prum. 2017; 63(2): 89-97