Kvasný Průmysl, 2017 (roč. 63), číslo 6

Biosyntéza nanočástic kvasinkami: review jejich aplikaceRecenzovaný článek

Sylvie SKALICKOVA, Mojmir BARON, Jiri SOCHOR

Kvasny Prum. 2017; 63(6): 290-292 | DOI: 10.18832/kp201727

V současnosti je v oboru nanotechnologie jedním z velmi diskutovaných témat zelená syntéza nanočástic. Ta byla prokázána u rostlin, bakterií, kvasinek a některých nižších organismů, které mohou syntetizovat nanočástice jako jsou například kvantové tečky, organické či anorganické nanočástice. Kvasinky jsou eukaryotické mikroorganismy, z nichž řada je využívána v potravinářském průmyslu díky schopnosti zkvašovat cukry. Nový přístup v použití kvasinek představuje intracelulární a extracelulární produkce kovových nanočástic a nanostruktur skrze enzymatickou redukci. Review se zaměřuje na aplikaci kvasinek pro zelenou syntézu anorganických nanočástic pro...

Výskyt mykotoxinů v pivech z obchodní sítěRecenzovaný článek

Sylvie BĚLÁKOVÁ, Simona WAWROSZOVÁ, Karolína BENEŠOVÁ

Kvasny Prum. 2017; 63(6): 293-297 | DOI: 10.18832/kp201728

V roce 2016 byl sledován obsah mykotoxinu deoxynivalenolu, jeho metabolitu deoxynivalenol-3-β-D-glukopyranosidu a ochratoxinu A v pivech z české, polské a slovenské maloobchodní sítě. Celkem bylo analyzováno 30 vzorků piv. Pro stanovení deoxynivalenolu a jeho metabolitu byla použita vysokoúčinná kapalinová chromatografie ve spojení s hmotnostní detekcí (HPLC/MS) a pro stanovení ochratoxinu A ultra vysokoúčinná kapalinová chromatografie s fluorescenční detekcí (UPLC/FLR). Deoxynivalenol byl detekován ve 25 vzorcích v koncentračním rozmezí 1,54 - 12,57 µg.l-1 a deoxynivalenol-3-β-D-glukopyranosid se vyskytoval v 27 vzorcích...

Alternativní metody pro zvýšení trvanlivosti nefiltrovaných piv v minipivovarechRecenzovaný článek

Vojtěch HANKO, Aleš POTĚŠIL, Václav POTĚŠIL, Jakub NEŠPOR, Marcel KARABÍN, Lukáš JELÍNEK, Pavel DOSTÁLEK

Kvasny Prum. 2017; 63(6): 298-306 | DOI: 10.18832/kp201729

Pro zajištění zvýšené trvanlivosti nefiltrovaných piv, jejichž široký sortiment je v současnosti zajišťován především minipivovary, dosud v průmyslovém měřítku neexistuje vhodná metoda, která by nefiltrované pivo neznehodnotila po senzorické stránce. Nejrozšířenější metoda, pasterace, totiž usmrcuje pivovarské kvasinky a navíc tepelně zatěžuje pivo. V přehledném článku jsou popsány předpoklady pro zajištění účinné a efektivní mikrobiální stabilizace, související zejména se správnou výrobní a hygienickou praxí. Pro tento účel jsou z výzkumu známy dvě alternativní metody (vysoký hydrostatický tlak a pulzní elektrické pole), které jsou k pivu relativně...

Mikrobiologie pivovarské výroby - Bakterie mléčného kvašení a kultivační metody jejich detekce - III. ČástRecenzovaný článek

Petra KUBIZNIAKOVÁ, Eva VONTROBOVÁ, Tomáš VRZAL, Dagmar MATOULKOVÁ

Kvasny Prum. 2017; 63(6): 307-313 | DOI: 10.18832/kp201730

Ve studii byl sledován růst souboru 10 kmenů bakterií rodu Lactobacillus a Pediococcus na ztužených kultivačních půdách, např. MRS agaru a jeho různých modifikacích, na půdě Raka-Ray, NBB, UBA atd. Sledována byla rychlost tvorby bakteriálních kolonií a jejich velikost. Kmeny byly na kultivační média naočkovány přímo z piva, a to ve dvou variantách - s předchozí postupnou adaptací na pivo a bez fáze adaptace. Postupné převádění bakterií do půdy se stoupající koncentrací piva (fáze adaptace) u některých kmenů zvýšilo jejich schopnost dlouhodobého přežívání v pivu. Při následném testování kultivačních médií byla jako nejúčinnější vyhodnocena...

Sladovnická kvalita odrůd jarní pšeniceRecenzovaný článek

Lenka SACHAMBULA, Vratislav PSOTA, Markéta MUSILOVÁ, Vladimíra HORÁKOVÁ, Aleš PŘINOSIL, František ŠMÍD, Karolína ADÁMKOVÁ, Martin ADAM

Kvasny Prum. 2017; 63(6): 314-322 | DOI: 10.18832/kp201731

V průběhu tří zkušebních let (2013-2015) bylo analyzováno celkem 99 vzorků jarní pšenice (11 odrůd ze 3 zkušebních stanovišť). Byly sledovány základní znaky (extrakt, relativní extrakt při 45 °C, diastatická mohutnost, dosažitelný stupeň prokvašení, friabilita a obsah β-glukanů ve sladině) a některé znaky speciální. Odrůdy pšenice poskytovaly dostatečně vysoký obsah extraktu, průměrná hodnota tohoto znaku byla 83,5 %. Proteolytické rozluštění vyjádřené hodnotou Kolbachova čísla bylo v průměru 35 %. Odrůdy pšenice měly ve srovnání s ječným sladem vyšší viskozitu. Viskozita se pohybovala v rozpětí 1,61-1,78 mPa.s a průměrný obsah arabinoxilanů ve...

Bakalářské práce absolventů studijního oboru „Biochemie a biotechnologie“ a „Biotechnologie léčiv“ obhájené na Ústavu biotechnologie Fakulty potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha v akademickém roce 2016/2017Nerecenzovaný článek

Jan Masák

Kvasny Prum. 2017; 63(6): 323-324

V akademickém roce 2016/2017 byly na Ústavu biotechnologie Fakulty potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha obhájeny bakalářské práce posluchačů studijních oborů „Biochemie a biotechnologie“ a „Biotechnologie léčiv“. Posluchači v souladu se statutem VŠCHT Praha a FPBT současně složili Státní závěrečné zkoušky ověřující znalosti v tématických okruzích: Chemické disciplíny, Biologické a potravinářské disciplíny, Oborové disciplíny a Biologické a inženýrské disciplíny. Státní zkoušku úspěšně složilo a bakalářskou práci obhájilo 27 studentů 3. ročníku.

Z jiných časopisůNerecenzovaný článek

Alexandr Mikyška

Kvasny Prum. 2017; 63(6): 324-329

Interpretace obecných požadavků na označování nápojůNerecenzovaný článek

Ladislav Černý

Kvasny Prum. 2017; 63(6): 330-336

Dvoudenního odborného legislativního semináře v Želivi se zúčastnilo 70 odborných pracovníků z 37 organizací. Náplň semináře zahrnula upřesňující výklad obecněji formulovaných ustanovení nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům z hlediska právních stanovisek správních orgánů a dopady novelizované vyhlášky o způsobech označování. Spektrum technologických sdělení obsáhlo oblast nových směrů v procesní instrumentaci, poznatky z monitoringu pomocí on-line senzorů, přístrojů pro diagnostiku ATP při sledování účinnosti sanitačních zásahů a možnosti produkce velmi kyselých piv pomocí netradičních kvasničných kmenů. Sdělení z oblasti vědy...